+31 (0) 341 231 003 info@stort-slurf.nl

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 01-01-2020

Stort-slurf.nl handelend onder de naam stort-slurf.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71876790 en is gevestigd aan de Buntezoom 42, 8071TT Nunspeet. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde firma.

 

Artikel 1 Product

1. Stort-slurf.nl levert stortslurven, stortbakken en enkele accessoires.

2. Stortslurf.nl gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich aan de wettelijke regels. Meer informatie over het gebruik en bewaren van persoonsgegevens vindt u op onze website en in het privacybeleid.

Artikel 2 Factuur en betaling

1. U gaat er mee akkoord dat wij uw factuur digitaal aan u toesturen samen met de bestelbevestiging. Uw factuur is gebaseerd op het aantal bestelde producten en eventuele extra afgesproken diensten of producten.

2. U zult begrijpen dat wij onze diensten alleen kunnen aanbieden als u op tijd uw betalingsverplichtingen nakomt. Bij niet tijdige betaling behouden wij ons al onze wettelijke rechten voor. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de levering van ons product opschorten, buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen en de vordering overdragen aan een incassobureau.

3. Heeft u vragen over een factuur? Neem dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na de factuurdatum, contact met ons op. De gebruiksgegevens voor het maken van een factuur bewaren wij namelijk niet langer dan zes maanden

4. Stort-slurf.nl is gerechtigd om op ieder gewenst moment de prijs van haar producten aan te passen, mits er geen contract overeengekomen is.

5. Aanbiedingen gelden voor een onbepaalde tijdsduur en kunnen op ieder moment worden opgeheven.

6. Betaling vindt, tenzij anders overeengekomen, vooraf plaats.

7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 3 Levering & retourneren

1. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan de ondernemer kenbaar heeft.

2. De levering zal normaliter plaatsvinden binnen uiterlijk 2 werkdagen na bestelling indien u voor 16:00 besteld, dit geldt alleen voor Nederland. Voor een bestelling naar België hanteren wij een maximale leveringstermijn van 3 werkdagen. Indien dit niet mogelijk blijkt kan stort-slurf de verzending met maximaal 3 werkdagen vertragen. Mocht het product niet binnen deze tijdsperiode geleverd zijn dan kunt u het product annuleren en krijgt u het gehele aankoopbedrag teruggestort, inclusief verzendkosten.

3. De zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de wederpartij voor rekening en risico van Stort-slurf.nl

4. Retourneren is mogelijk binnen 30 dagen na bestelling mits ongebruikt. De kosten voor het retourneren zijn voor de koper.

Artikel 4 De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is buiten Nederland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

2. Stort-slurf.nl is geen enkel geval aansprakelijk voor eventueel letsel of schade aan personen dan wel materialen of dieren. Stort-slurf.nl is enkel aansprakelijk voor schade aan het product zelf. Gebruik van onze producten is geheel op eigen risico en eventuele schade die voortkomt uit het gebruik hiervan is voor eigen rekening.

 

Download PDF