Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 01-05-2020

Deze algemene voorwaarden behoren toe aan STORTSLURF B.V. Het kopiëren van onderstaande voorwaarden is strafbaar. 

 

Artikel 1. Definities
1.1 Onder ‘de onderneming’ wordt in deze voorwaarden verstaan, STORTSLURF B.V., gevestigd aan Kering 2 – 0003, 8072TD Nunspeet. Handelend onder de naam STORTSLURF en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80712177.
1.2 Onder ‘afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan: degene met wie STORTSLURF B.V. een overeenkomst sluit of heeft gesloten.
1.3 Hierna zal STORTSLURF B.V. worden afgekort naar STORTSLURF.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op c.q. maken deel uit van iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de onderneming en de afnemer en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Indien de afnemer eenmaal onder toepasselijkheid van de voorwaarden van STORTSLURF heeft gekocht, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden bij alle daarna door hem opgegeven orders ongeacht de aard van de order en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijke order door STORTSLURF.
2.3 Indien STORTSLURF niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat STORTSLURF in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.4 Alle agenten, vertegenwoordigers, werknemers, wederverkopers of anderen die een opdracht hebben ontvangen van STORTSLURF, of die zijn aangesteld dan wel door STORTSLURF in dienst zijn genomen, zullen ieder voor zich dezelfde bescherming genieten en gerechtigd zijn tot dezelfde uitsluitingen, ontheffingen en beperkingen van aansprakelijkheid als ten aanzien van STORTSLURF zelf zullen gelden ingevolge deze algemene voorwaarden of ingevolge enige met STORTSLURF gesloten overeenkomst.

Artikel 3. Offertes
3.1 Een aanbieding, offerte of prijsopgave bindt STORTSLURF niet en wordt slechts beschouwd als een uitnodiging aan de afnemer om een order te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel verklaard is. 
3.2 De door de onderneming uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

Artikel 4. Levering en risico
4.1 De goederen worden vervoerd op door STORTSLURF te bepalen wijze. Indien het vervoer niet door STORTSLURF geschiedt, gebeurt dit voor rekening en risico van de afnemer, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. De afnemer dient in dat geval ook zorg te dragen voor de verzekering van het transport.
4.2  Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door de in ontvangst name van de goederen door de afnemer, of, bij verzending door tussenkomst van een vervoerder, door de overdracht van de goederen aan de vervoerder.
4.3 De afnemer is verplicht alle gekochte zaken in ontvangst te nemen op het overeengekomen, of bij gebreke daarvan, het door de onderneming aangegeven moment. Indien de afnemer de gekochte zaken niet volledig en/ of niet tijdig in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de (tijdige) aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4 Alle leveringen van STORTSLURF geschieden af fabriek tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

Artikel 5. Levertermijn
5.1 De door STORTSLURF opgegeven leveringstermijn is indicatief en gebaseerd op de omstandigheden die ten tijde van de sluiting van de overeenkomst voor STORTSLURF gelden en, voor zover STORTSLURF afhankelijk is van de prestaties van derden, op de informatie die dergelijke derden aan STORTSLURF hebben verstrekt. STORTSLURF dient zich zoveel mogelijk te houden aan de leveringstermijn maar een overeengekomen levertijd is nimmer een fatale termijn. Een overschrijding van de leveringstermijn geeft de afnemer niet het recht om de bestelling te annuleren of de ontvangst van een zending of deel van een zending te weigeren, noch verplicht dit de onderneming tot enige vergoeding aan de afnemer.
5.2  De leveringstermijn gaat in nadat STORTSLURF de order schriftelijk of via de e-mail heeft bevestigd aan de afnemer.
5.3 De onderneming is gerechtigd een overeengekomen termijn aan te passen, indien en voor zover de afnemer in gebreke blijft gegevens te verstrekken welke de onderneming nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.
5.4 Het is de onderneming toegestaan verkochte zaken in gedeelten (deelpartijen) te leveren.
5.5 Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is de onderneming bevoegd elk gedeelte (deelpartij) afzonderlijk te factureren aan de afnemer. 

Artikel 6. Kwaliteit 
6.1 STORTSLURF wordt niet geacht een waarborg, garantie of andere aanbeveling te hebben gegeven of gedaan ten aanzien van de geschiktheid van de goederen voor enig specifiek doel. De afnemer dient zichzelf ervan te vergewissen of de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de afnemer deze wil gebruiken en STORTSLURF geeft hiervoor geen enkele garantie of verklaring af.
6.2 De verkochte zaken dienen de eigenschappen te bezitten die door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
6.3 De afgeleverde hoeveelheden worden door STORTSLURF op het afleveringsdocument vermeld.
6.4 Indien de afnemer een eventueel bezwaar tegen het afleveringsdocument niet binnen uiterlijk 48 uur na ontvangst daarvan schriftelijk of per e-mail aan STORTSLURF kenbaar maakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.
6.5 Indien de verkochte zaken bestemd zijn voor enig bijzonder gebruik dat bijzondere risico’s of kwaliteitseisen met zich meebrengt, dient de afnemer dit van tevoren uitdrukkelijk kenbaar te maken aan de onderneming en dient dit bijzonder gebruik schriftelijk in de overeenkomst te worden vastgelegd, bij gebreke waarvan normaal gebruik verondersteld wordt. 

Artikel 7. Tolerantie
7.1 Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn de hieronder opgenomen afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden, toelaatbaar. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het totaal in één soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden. Voor andere specificaties dan hierna genoemde, zijn de bij de eerdere leveringen toegestane afwijkingen en bij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen toelaatbaar. Indien een minimum of maximum waarde is overeengekomen, dan is een dubbele afwijking naar boven, respectievelijk naar beneden toegestaan.
7.2 Ook indien schriftelijk striktere specificaties zijn overeengekomen- gelden geringe afwijkingen in kleur, dikte, kwaliteit, afmetingen en andere dergelijke gegevens slechts als tekortkoming, indien de afnemer aan- toont dat de afwijking de functionaliteit van de verkochte zaken aantast.
7.3 Ten aanzien van de hoeveelheid geldt dat STORTSLURF wordt geacht behoorlijk te hebben gepresteerd indien afwijkingen in hoeveelheden van de producten niet meer bedragen dan:
– 5% boven of beneden de opgegeven hoogte, breedte, diameter of lengte van de producten.
– 5% boven of beneden van de opgegeven dikte van het doek (gr/m2/Mu). 

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst
8.1 De vorderingen van de onderneming op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • Nadat omstandigheden ter kennis van de onder- neming zijn gekomen, die haar goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  • Indien de ondernemer de afnemer heeft gevraagd zekerheid te stellen overeenkomstig art. 15.7 van deze voorwaarden en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
  • Indien de afnemer in liquidatie, faillissement of surseance van betaling komt te verkeren. In de genoemde gevallen is de onderneming bevoegd de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van de onderneming om schadevergoeding te vorderen.

8.2 Voorts is STORTSLURF bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Ongeacht of de verkochte goederen feitelijk reeds zijn geleverd, gaat de eigendom pas op de afnemer over wanneer hij alle door hem aan STORTSLURF verschuldigde bedragen met betrekking tot de goederen, die op grond van enige overeenkomst geleverd zijn of geleverd moeten worden of uit welke hoofde dan ook, volledig heeft betaald, met inbegrip van de koopprijs, eventuele bijkomende kosten, rente, belastingen en kosten, die op grond van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst verschuldigd zijn. Tevens geldt het voorbehouden eigendom voor alle uit enige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, die STORTSLURF jegens de afnemer mocht verkrijgen.
9.2 De onderneming is gerechtigd zoveel afgeleverde zaken bij de afnemer terug te halen, totdat de met de onderhandse dan wel openbare verkoop van de terug- gehaalde zaken gerealiseerde verkoopopbrengst de integrale vordering van de onderneming inclusief kosten en (wettelijke handels) rente en eventuele schadevergoeding is voldaan.
9.3 De afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand en (water)schade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen op verzoek van STORTSLURF ter inzage te geven.
9.4 Indien en zo lang als STORTSLURF eigenaar van de geleverde goederen is, dient de afnemer STORTSLURF er onverwijld schriftelijk van in kennis te stellen wanneer beslag op de goederen wordt gelegd of aanspraak wordt gemaakt op (enig deel van) de goederen. De afnemer dient STORTSLURF, op diens eerste verzoek, er ook van in kennis te stellen waar de goederen waarvan STORTSLURF eigenaar is, worden bewaard.
9.5 In geval van een beslag, (voorlopig) uitstel van betaling of faillissement dient de afnemer de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk te wijzen op de (eigendoms-)rechten van STORTSLURF.
9,6 De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan STORTSLURF toekomende rechten onverlet.

Artikel 10. Recht van retour
10.1 De afnemer heeft het recht om de aangekochte goederen te retourneren. De afnemer heeft het recht om de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De afnemer heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.
10.2 De retourkosten zijn voor rekening van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
10.3 De afnemer dient zijn retour en/of annulering vooraf schriftelijk kenbaar te maken. Mocht de afnemer hierin nalatig zijn, dan zijn bovenstaande regels niet van toepassing. 

Artikel 11. Gebreken / klachttermijnen
11.1 De afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onder- zoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of het geleverde- aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd;
– of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen
– of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen 2 (twee) dagen na ontvangst aan de onderneming te melden. Een niet schriftelijke melding dient binnen 3 (drie) dagen na ontvangst van de zaken door de afnemer schriftelijk te worden bevestigd. Tevens dient de afnemer, dan wel degene die de zaken voor of namens de afnemer in ontvangst neemt, bij ontvangst- van de zaken een schriftelijke omschrijving van het geconstateerde gebrek of tekort te vermelden in de transportdocumenten die de zaken begeleiden, ter bevestiging dat de klacht bestond op het tijdstip van aflevering- van de zaken. De afnemer dient de zaken ten aanzien waarvan gereclameerd is op zorgvuldige wijze te bewaren op een zodanige wijze dat verlies van kwaliteit of kwantiteit voorkomen wordt.
11.3 Niet zichtbare gebreken dient de afnemer binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan de onderneming. Elk recht op schadevergoeding wegens niet zichtbare gebreken vervalt na 14 dagen, welke termijn aanvangt op de dag van aflevering.
11.4 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte goederen. Wenst de afnemer gebrekkige goederen te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van STORTSLURF op de wijze en onder voorwaarden, zoals deze door STORTSLURF is aangegeven.
11.5 De afnemer is verplicht STORTSLURF de mogelijkheid te geven om klachten te controleren. Het feit dat STORTSLURF overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat STORTSLURF enige aansprakelijkheid erkent.
11.6 Een klacht dient ten minste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek en een opgave van verdere gegevens, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door afnemer afgekeurde goederen identiek zijn. Daarbij kan STORTSLURF de afnemer verplichten om beeldmateriaal (foto/film) aan te leveren van de gebreken alvorens de klacht wordt behandeld.
11.7 De goederen waarop de klachten betrekking hebben, alsmede de verpakking en emballage, moeten ter bezichtiging en/of keuring voor STORTSLURF beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht tenzij STORTSLURF hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
11.8 Indien de klachten een deel van de geleverde goederen betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij, tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen.
11.9 Indien een klacht en/of reclame ten aanzien van een geleverde zaak gerechtvaardigd is, zal STORTSLURF tot niet meer gehouden zijn dan het voor zijn rekening vervangen van de afgekeurde zaak, dan wel (naar keuze van STORTSLURF) het crediteren van de afemer voor een bedrag gelijk aan de door de afnemer verschuldigde prijs van de afgekeurde zaak.
11.10 In geval van totale vervanging of vergoeding van goederen wordt rekening gehouden met het reeds verbruikte deel daarvan.
11.11 Elke aanspraak van de afnemer vervalt nadat hij/zij het gekochte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, heeft bedrukt of gesneden, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken of verwerken, heeft laten bedrukken of snijden, dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij de afnemer aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest de reclame in een eerder stadium aan STORTSLURF kenbaar te maken.
11.12 STORTSLURF is van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en/of te onderzoeken indien de afnemer niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen jegens STORTSLURF is nagekomen en ook niet in het geval dat de afnemer en/of derden al dan niet op last van de afnemer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, enige wijziging of reparatie aan de door STORTSLURF geleverde goederen hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht.
11.13 De afnemer dient STORTSLURF minimaal 7 dagen tijd te geven, na melding aan de onderneming, om de klacht te onderzoeken dan wel te behandelen.
11.14 Klachten en/of reclames geven aan de afnemer niet het recht tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen en/of andere jegens STORTSLURF bestaande verplichtingen over te gaan.

Artikel 12.  Betaling
12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de afnemer aan STORTSLURF te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening.
12.2 Aanspraken op schadevergoeding schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.
12.3 Na het verstrijken van een overeengekomen betalingstermijn is de afnemer in verzuim en zonder ingebrekestelling over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per (gedeelte van een) maand, tot de dag der algehele voldoening.
12.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12.5 In geval van betaling na de vervaldag is STORTSLURF tevens gerechtigd om de levering van andere goederen op te schorten en/of andere met de afnemer aangegane overeenkomsten te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling verplicht te zijn. In dat geval is de afnemer verplicht tot betaling van eventuele onkosten en tot schadeloosstelling van STORTSLURF voor de daaruit voortvloeiende verliezen of schade, met inbegrip van winstderving.
12.6 De afnemer is verplicht om op eerste verzoek van de onderneming zekerheid te stellen voor hetgeen de afnemer aan de onderneming verschuldigd is, dan wel verschuldigd zal worden.
12.7 De afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van bedragen die de onderneming aan de afnemer krachtens de tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.
12.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die STORTSLURF maakt om de vorderingen op de afnemer te incasseren komen voor rekening van de afnemer.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Indien de onderneming aansprakelijk is, is de hoogte van de door haar uit te keren schadevergoeding in alle gevallen beperkt tot maximaal de koopsom van de geleverde zaak, waarop de schadeclaim betrekking heeft, met een maximum van € 10.000,-.
13.2 Aansprakelijkheid van STORTSLURF voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de afnemer of schade wegens verminking, verlies of vernietiging van gegevens of documenten is uitgesloten.
13.3 De in de leden 1 en 2 genoemde beperkingen van aansprakelijkheid van STORTSLURF, komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van STORTSLURF. Dit dient uitdrukkelijk aantoonbaar te zijn.
13.4 Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van STORTSLURF wegens toerekenbare tekortkoming slechts indien de afnemer STORTSLURF onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn tot zuivering van de nakoming wordt gesteld, en STORTSLURF ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat STORTSLURF tijdig en correct kan reageren.
13.5 Een drukfout, schrijffout of andere fout of omissie in verkoopliteratuur, een prijsopgave, prijslijst, op de website, factuur of ander document of andere informatie van de zijde van STORTSLURF, kan worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van STORTSLURF. STORTSLURF kan niet gebonden worden aan kennelijke fouten of verschrijvingen.
13.6 Een omschrijving, specificatie of verklaring met betrekking tot een of meer van de door STORTSLURF verkochte goederen in een catalogus, folder, website, advertentie of andere literatuur is slechts bij benadering gegeven en STORTSLURF is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden in dergelijke literatuur.
13.7 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de afnemer uit welken hoofde ook jegens STORTSLURF vervallen in ieder geval na het verstrijken van 6 maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de afnemer deze rechten en/of bevoegdheden jegens STORTSLURF kan aanwenden.

Artikel 14. Overmacht
14.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de onderneming zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen:
– stakingen in andere bedrijven dan die van de onderneming;
– wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de onderneming;
– een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
– niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de onderneming afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
14.2 STORTSLURF heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de onderneming haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3 Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van de onderneming opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de onderneming niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 15. Intellectueel eigendom en auteursrechten
15.1 Hetgeen dat is bepaald in deze algemene voorwaarden behoudt STORTSLURF zich de rechten en bevoegdheden voor die STORTSLURF toekomen op grond van de Auteurswet.
15.2 Alle door STORTSLURF eventueel verstrekte stukken, zoals teksten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, beeldmateriaal (foto/film), logo’s etc. zijn auteursrechtelijk beschermd en uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van STORTSLURF worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 
15.3 Het auteursrecht op door STORTSLURF of in haar opdracht vervaardigde teksten, ontwerpen, tekeningen, schetsen, litho’s, foto’s, video’s, reviews etc.. blijft te allen tijde bij STORTSLURF berusten, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De afnemer is bij gebruik van hetgee hiervoor genoemd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door STORTSLURF een direct opeisbare boete van € 15.000,- per overtreding aan STORTSLURF verschuldigd onverminderd het recht van STORTSLURF schadevergoeding te vorderen.
15.4 De afnemer vrijwaart STORTSLURF voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk op enig recht van derden indien STORTSLURF op verzoek van de afnemer een bepaald tekst, beeld, tekening, model of een bepaalde vormgeving of anderszins beschermd intellectueel eigendomsrecht van die derde heeft gebruikt. De afnemer zal alle juridische kosten van STORTSLURF in dit verband volledig vergoeden en STORTSLURF schadeloos stellen.
15.5 Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16. Toepasselijk recht
16.1 Op de rechtsverhouding tussen STORTSLURF en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.
16.2. STORTSLURF kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. Deze algemene voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.
16.3  Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen STORTSLURF en de afnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Artikel 17.  Overige bepalingen
17.1 Deze voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. Bij vertaling van de voorwaarden in een ander taal geldt de Nederlandse versie als authentiek en dienen gebruikte begrippen in de context van het Nederlands rechtstelsel te worden gelezen en begrepen.
17.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Auteursrecht 2021 All rights reserved. Property of STORTSLURF B.V. | BOIP: 18198382